Do we really trust?


Do we really trust?


לומר שאנחנו זורמים עם החיים


לעומת לזרום עם החיים


זה עניין של אמונה מוחלטת


אמונה בדרך


אמונה בתהליך


אמונה בהתהוות


הבנה פנימית שנקודת התחלה היא רק נקודה


וכל נקודה בזמן שלאחר מכן נתונה למציאות


אומרים תכניות בצד, מציאות בצד....


אז אומרים